ลำปางเหล่ากาชาดบูรณาการ พม. หลายหน่วยงาน

จังหวัดลำปางเหล่ากาชาดบูรณาการพม. หลายหน่วยงาน ร่วมส่งมอบบ้านหลังแรกภายใต้โครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ จำนวน 700 หลังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ณ บ้านปง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นาย สิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมาย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบบ้านโครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้

โดย นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางในนามหน่วยงานกระทรวง พม. ลำปาง กล่าวรายงาน พิธีมอบบ้าน ครอบครัว นางบัวผัด คำวงศาโครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปาะบาง ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

จังหวัดลำปาง ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน,เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้บูรณาการดำเนินกิจกรรม “โครงการซ่อม-สร้างบ้าให้กลุ่มคนเปาะบาง ผู้ยากไร้ จังหวัดลำปาง เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565”

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคน เปาะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในจังหวัดลำปาง ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหา เรื่องที่อยู่อาศัย มีสภาพชำรุดทรุดโทรมให้ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต โดยงบประมาณจำนวนเงินในการก่อสร้าง หลังละ 40,000 บาท จาก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางรวมถึงทุกภาคส่วน ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในโครงการฯ ทั้งในการซ่อมแซมปรับปรุงสร้างบ้าน และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ให้กลุ่มคนเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในจังหวัดลำปางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจังหวัดลำปางหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ลำปางร่วมบูรณาการสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จำนวนทั้งสิ้น 700 หลัง ในปีงบประมาณ 2565

และในวันนี้ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ดำเนินการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ให้แก่ นางผัด ธรรมวงค์ษา ราษฎรบ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในการก่อสร้างจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน และพระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลได้ร่วมสนับสนุนความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจบริจาดเงินและสิ่งของโดยได้รับความร่วมมือชาวตำบลบ้านเอื้อม จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ตามโครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ จังหวัดลำปางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น