ร.ร.มารดาอุปถัมภ์ สอบผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยะ

ร.ร.มารดาอุปถัมภ์สอบผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ

น.ส.สิริกรานต์ เปี่ยมวุฒิ ผอ.ร.ร.มารดาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.แพร่ เผยว่าตามที่ร.ร.มารดาอุปถัมภ์ขอได้นำนักเรีนรได้เข้าร่วมทดสอบทางวิชาการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ปีการศึกษา 2565 ร.ร.มารดาอุปถัมภ์จึงขอ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลและผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์แลคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ จำนวน 1,034 คน มีรายชื่อ ดังนี้ (เฉพาะนักเรียนร.ร.มารดาอุปถัมภ์)

เด็กชายจารุวิทย์ วรรณสุคนธ์เด็กหญิงนฤภร พลอยยอดศรเด็กหญิงเบญญาภา สุดเกตุเด็กหญิงปพิชญา โสวะนา เด็กหญิงพรพัฒน์ ศรีวิพัฒน เด็กหญิงพัทธนันท์ คำลือ เด็กชายภาณุวัฒน์ เทียนทอง เด็กชายว่รินทร นามวงค์กา เด็กชายศุภวิชญ์ ถาปะนา เด็กชายสวณัฐกร ใจสว่าง

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่ได้รับตัดเลือกเข้าโครงการฯ และได้รับรางวัลเหรียญเงิน จำนวน 45 คน มีรายชื่อ ดังนี้ (เฉพาะนักเรียนร.ร.มารดาอุปถัมภ์) เด็กชายศุภวิชญ์ ถาปะนา ร.ร.มารตาอุปถัมภ์

นักเรียนที่ใด้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ จำนวน 968 คน มีรายชื่อ ดังนี้ (เฉพาะนักเรียนร.ร.มารดาอุปถัมภ์) มี เด็กหญิงนฤกร พลอยยอดศร เด็กหญิงปุญญาภา วรรคตอน เด็กหญิงพรพัฒน์ ศรีวิพัฒน์ เด็กชายภคนันท์ นันทจักร เด็กชายรัชพล บูญทร

ร่วมแสดงความคิดเห็น