กลุ่มสตรีแม่ฮ่องสอน เข้าถึงแหล่งทุน

กลุ่มสตรีบ้านแม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม และ กลุ่มสตรีบ้านแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 2 กลุ่มสตรีต้นแบบ ที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์แฮนเมด สร้างรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายวิจารณ์ ณรงค์รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม และนายเทอดศักดิ์ พรจงมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวขอบคุณ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ได้เข้ามามีบทบาทและส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับกลุ่มสตรีบ้านแม่ยวมน้อย และกลุ่มสตรีบ้านแม่โถ ซึ่งส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงทำให้ขาดโอกาสในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านอาชีพ โดยแหล่งเงินทุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ

ทั้งนี้ ที่บ้านแม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม และบ้านแม่โถ อ.แม่ลาน้อย ได้มีการรวมกลุ่มสตรี กลุ่มละ 3 คน เขียนโครงการนำเสนอยื่นขอรับเงินกู้ จากกองทุน ซึ่งให้กู้วงเงินสูงสุดไม่เกินสองแสนบาท และจากการผลักดันของ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงทำให้กลุ่มสตรีที่บ้านแม่ยวมน้อย และกลุ่มสตรีบ้านแม่โถ มีเงินทุนหมุนเวียน นำมาประกอบอาชีพ ทำให้มีการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือผ้าทอกะเหรี่ยง ที่เป็นภูมิปัญญาโบราณ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เน้นการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ที่หาได้ในพื้นถิ่น เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ยังได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ ขอบคุณนายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สร้างโอกาสให้กลุ่มสตรีทั้งสองกลุ่ม ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สามารถสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้คนในชุมชน
นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าว ได้มีการแนะนำการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยการทำโครงการผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และทางสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะช่วยผลักดัน เพื่อให้กลุ่มสตรีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำเงินมาต่อยอดการพัฒนาสินค้าต่อไป


ร่วมแสดงความคิดเห็น