ลำปาง จัดงานวันแห่งครอบครัวฯ 2565

จ.ลำปาง จัดงานวันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565

ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังสูงวัย กับวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” วันที่ 23 พ.ค. 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังสูงวัย กับวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม

รัฐบาลมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ประกาศให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 เห็นชอบให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อความอบอุ่น เป็นสุขของครอบครัว

งานวันแห่งครอบครัว และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ได้บูรณาการ ร่วมกับโครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ เพื่อการสนับสนุน สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว งานวัยรุ่นวัยเรียน และ TO BE NUMBER ONE ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ประชาชนและสังคม ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุและความสําคัญของสถาบันครอบครัว ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวร่มเย็น ผู้สูงอายุต้นแบบ และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว เนื่องในโอกาสวันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ขับเคลื่อนสมัชชาครอบครัวจังหวัดลำปาง ประเด็น “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (Family Friendly Society)” และร่วมแสดงพลังคลังปัญญา เพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวทุกช่วงวัย

นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วย การเสวนา ในหัวข้อ “พลังครอบครัว พลังสูงวัย กับวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี การรับฟังสารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว นำเสนอต้นแบบเยาวชนใฝ่รู้ ผู้มีหัวใจแกร่ง การมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวร่มเย็น ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำปาง การจัดนิทรรศการพลังคลังปัญญา เพื่อการสนับสนุนภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวทุกช่วงวัย” และกระบวนการสมัชชาครอบครัว กลุ่มเป้าหมายจำนวน 150 คน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านอาคารสถาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะวิทยากร จากศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง และทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดลำปาง การจัดนจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลเสริมงาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง และครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปางอย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น