เฝ้าระวังป้องกันการพลัดตกหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ

อบจ.น่าน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันการพลัดตกหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

เมือวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านผาหลัก ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน นายศราวุธ พุฒตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันการพลัดตกหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565 นายสมยศ สิงห์คราช ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอสองแคว กล่าวรายงาน โครงการเฝ้าระวังป้องกันการพลัดตกหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครการฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯเพื่อป้องกันการพลัดตก หกล้ม ในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลและติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่จะหกล้ม

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว และผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้สูงอายุจากพื้นที่ 3 ตำบล ในอำเภอสองแคว ได้แก่ ตำบลนาไร่หลวง ตำบลชนแดน และตำบลยอด จำนวนรวมทั้งสิ้น 285 คน ได้แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 รุ่นๆละ 1 วัน ระยะเวลา 3 วัน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านผาหลัก ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม รพ.สต.ชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น