แพร่ คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง


โครงการ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝาย นายมงคล ขอร้อง จ่าจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการในการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง”แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”(หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตัวเอง………..โดยมีนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ,หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น ,ปลัดอำเภอสูงเม่น,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย, เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลหัวฝาย,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝาย และราษฎรตำบลหัวฝาย เข้าร่วมกิจกรรมและรับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของอำเภอสูงเม่นในการประกวดครั้งนี้
…………ในการนี้นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้ นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด💊💊

ร่วมแสดงความคิดเห็น