(มีคลิป) นาน้อย Kick off ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

นาน้อย Kick off ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ บ้านเลขที่ 145 บ้านสบหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการเปิด กิจกรรม Kick off ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โอกาสนี้นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยบ้านเลขที่ 145 บ้านสบหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อยของครอบครัวนายอนงค์ ปานต๊ะระษี ซึ่งสภาพบ้านดังกล่าวมีข้างฝาเป็นไม้ไผ่เสื่อมสภาพแล้ว ประกอบกับเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยและเป็นผู้สูงอายุ โดยการซ่อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัยในครั้งนี้มิได้ใช้ประมาณของทางราชการแต่อย่างใด โดยได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และแรงงานจิตอาสาในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในครั้งนี้

ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยอำเภอนาน้อยมีครัวเรือนยากจนตามเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 1,359 ครัวเรือน ที่ประสบปัญหาในทุกมิติทั้ง 5 ด้าน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนาน้อยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการผ่านกลไกระดับต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ สุขภาพ การศึกษา รวมไปถึงสถาบันการเงิน ธนาคาร กองทุนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการบูรณาการ การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาในมิติด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง

ร่วมแสดงความคิดเห็น