อบรมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับ พช.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.นิชธิมา บุญเฉลียว ผู้ช่วยคณบดี อ. กิติยาภรณ์ อินธิปีก ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง อ.ดร.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย ท่านปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัด จัดอบรมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับความสนใจจากเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 กลุ่ม รวม 50 คน เข้ารับการอบรม เพื่อยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ณ พิชชาพรเฮาส์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น