จิตอาสาลำปาง ปล่อยพันธุ์ปลาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ

จิตอาสาลำปาง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สานพลังบูรณาการกับหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมรวมใจจิตอาสา 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ร่วมกันนำจิตอาสาทำความดีปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในเขตท้องที่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ-เอกชน จัดกิจกรรมรวมใจจิตอาสา 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ร่วมสานพลังนำประชาชนและเยาวชนจิตอาสาจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่ตำบลบ้านขอ ทำกิจกรรม “รักษ์น้ำฟื้นป่า ฉลอง 130 ปี” ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 15,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และปลูกกล้าพันธุ์ไม้ 950 ต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชุมชนรอบบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ในเขตชุมชนบ้านขอใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน นำตัวแทนพี่น้องประชาชนจิตอาสาในเขตท้องที่ รวมจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีร่วมกัน

ทั้งนี้ สำหรับการประกอบกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าว จังหวัดลำปาง โดยที่ว่าการอำเภอเมืองปาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในเขตท้องที่ ได้ร่วมบูรณาการกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนในอำเภอเมืองปาน จัดทำขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย โดยได้ร่วมสานพลังทำกิจกรรมรวมใจจิตอาสา นำประชาชนและเยาวชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่เข้ามาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความดี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสานปณิธานความดีต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และแสดงความน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้

โดยการปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกป่าปลูกต้นไม้ ถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปล่อยพันธุ์ปลาจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำ ให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภค และช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านการประมงที่จะได้เสริมสร้างงานสร้างอาชีพ นำชุมชนไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งการปลูกป่าจะช่วยรักษาพื้นที่แหล่งต้นน้ำ รักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและนำความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาสู่ธรรมชาติ

โดยการปลูกป่าในกิจกรรมครั้งนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการน้อมนำหลักทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักแนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เข้ามาปฏิบัติใช้ร่วมกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนพื้นที่ ซึ่งได้เน้นการปลูกป่าไม้แบบผสมผสาน มีการนำกล้าพันธุ์ไม้ผลป่าและไม้ยืนต้นโตเร็ว ทั้งมะขามป้อม หว้า ขี้เหล็ก มาปลูกเพิ่มเติมรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ทั้งนี้เพื่อจะให้ผืนป่ารอบบริเวณอ่างเก็บน้ำ มีทั้งไม้ประเภทใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ โดยการปลูกป่าแบบผสมผสานดังกล่าว มุ่งหวังที่จะให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านขอใต้ ได้ใช้ประโยชน์จากป่า และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น