ครูลำปางเคลื่อนไหวจี้ รมว.ศธ.ทวงคืนสภาครูและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

ครูลำปางออกโรงเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายธีระศักดิ์สุวรรณปัญญาประธานชมรมครูจังหวัดลำปาง และประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จาก 13 อำเภอทั่วจังหวัดลำปาง ณ.ที่ทำการชมรมครูจังหวัดลำปาง อาคารสำนักงาน สกสค.จ.ลำปาง ที่ประชุมมีมติขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและสหพันธ์ครูภาคเหนือคือ …………การทวงคืนสภาวิชาชีพครูผ่านกิจกรรม ติดสติ๊กเกอร์ทวงคืนสภาวิชาชีพครูและสวมเสื้อสีขาว ทุกวันอังคาร และเรียกร้อง กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติบัญญัติให้ มาตรา 42ให้มีคุรุสภาเป็นสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนเรียกร้องให้วุฒิสภาผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขคำสั่งที่ 19/2560 เรื่อการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคโดยเร็ว

นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญาประธานชมรมครูจังหวัดลำปาง และประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือกล่าวว่า ครูลำปางเรียกร้องให้นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) ออกระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูในคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

โดยยึดหลักการ มีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล หลักประชาธิปไตย เพื่อเป็นหลักประกัน ให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่อย่างแท้จริง อันจะเป็นการ ทำให้ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถฟันฝ่า ก้าวข้ามวิกฤติด้านต่างๆให้จงได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น