โรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ พร้อมด้วย นายธรรมนาถ คำไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ ด้วยงานกิจการนักเรียน และงาน To Be Number One จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรงอื่นๆและแนวทางในการแก้ปัญหา
  2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นการหาแนวร่วมในการป้องกันปราบปรามการเสพยาเสพติด
  3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

ในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ มีการแสดงของนักเรียนต่างๆ เช่น การแสดงละครของงานสภานักเรียน การเต้น Cover Dance ของงาน To Be Number One และการแสดงของ วงโยธวาฑิตโรงเรียนหอพระ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติด

ร่วมแสดงความคิดเห็น