ทม.แพร่ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดแข่งขันกีฬาฯ

ทม.แพร่ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองแพร่ จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โดยการแข่งขันกีฬาเปตอง ซึ่งแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.) ประเภทประชาชน และ 2.) ประเภทเยาวชน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ประชาชน เกี่ยวกับปัญหา โทษ พิษภัยจากยาเสพติด สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วม เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมนำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ พนักงานเทศบาล เด็กเยาวชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามแข่งขัน Yangma Petong (ชุมชนหัวข่วง)

ร่วมแสดงความคิดเห็น