(มีคลิป) ป.ป.ส. ร่วมกับUNODC เผยสถานการณ์ยาเสพติดโลก

ป.ป.ส. ร่วมกับUNODC เผยสถานการณ์ยาเสพติดโลกชี้โควิด-19 กระตุ้นการค้าผ่านตลาดมืดออนไลน์ ห่วงลุ่มแม่น้ำโขงจับยึดเมทแอมเฟตามีนเพิ่ม ย้ำทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก มีกำหนดร่วมกันจัดการเปิดตัวรายงานยาเสพติดโลก ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๒ (UNODC World Drug Report 2022) เนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก(26 มิถุนายนของทุกปี) เพื่อนำเสนอสถานการณ์ แนวโน้มและบทวิเคราะห์ตลาดยาเสพติดโลก ทั้งในมิติการผลิต การลักลอบค้า และการใช้ยาเสพติด ตลอดจนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส.

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาสถานการณ์ยาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของการผลิต การปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้ายาเสพติดของกลุ่มนักค้าหรือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และการใช้ยาเสพติดในกลุ่มต่าง ๆ ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นและไม่เคยหยุดนิ่งกับการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้บังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่เป็นการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายยาเสพติดครั้งสำคัญของประเทศไทย ให้โอกาสกลุ่มผู้ใช้ผู้เสพในฐานะผู้ป่วย อาศัยมาตรการทางสาธารณสุขในการให้ความช่วยเหลือควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมุ่งเน้นการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ผลิต นักค้ายาเสพติด หรือกลุ่มองค์กรอาชญากรรมรายสำคัญ ผ่านการใช้มาตรการยึดทรัพย์เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด ซึ่งในปีนี้สามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้แล้ว 8,453 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 หมื่นล้านบาท

นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เผยว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อให้เกิดพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญในการร่วมมือกันจาก
ทุกภาคส่วนทุกระดับในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ รวมถึงต้องให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ทั้งจากกลุ่มองค์กรอาชญากรรมในการดำเนินกิจกรรมยาเสพติดผิดกฎหมาย

ด้าน นายอินชิค ซิม นักวิจัยอาวุโส UNODC ได้นำเสนอถึงสถานการณ์ยาเสพติดตลอดปี 2564
โดยพบว่า 1 ใน 18 ของประชากรทั่วโลกเป็นมีผู้ใช้ยาเสพติด ซึ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดใน 10 ปีก่อนหน้า และพบประเด็นน่ากังวลที่สัดส่วนของเยาวชนผู้ใช้ยาเสพติดสูงกว่าระดับผู้ใหญ่พร้อมแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของสถานการณ์ยาเสพติดจากการแพร่ระบาดของCOVID-19โดยตลาดยาเสพติดสามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วการค้ายาเสพติดผ่านตลาดมืดออนไลน์หรือเว็บลับเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 85เมื่อเทียบกับปี 2562 ในขณะที่ โอกาสการเข้าถึงบริการการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดกลับลดลงภายหลังมาตรการการล็อคดาวน์

สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่ามีการจับกุมเมทแอมเฟตามีนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในสัดส่วนถึงร้อยละ 88 ของการจับกุมในภูมิภาคฯ โดยประเทศไทยมีสถิติการจับยึดเมทแอมเฟตามีนได้มากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกพร้อมแสดงความกังวลถึงสถานการณ์หลังพบข้อจำกัดในการจับยึดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ผลิตยาเสพติดกลุ่มดังกล่าว

เลขาธิการ ป.ป.ส. ทิ้งท้ายว่า เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกสำนักงาน ป.ป.ส. และ UNODC ขอย้ำเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่นอกจากปีนี้UNODC จะเผยแพร่รายงานยาเสพติดโลก ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของ UNODC ได้ตั้งแต่วันนี้ (27 มิ.ย.) แล้วนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด และร่วมกันสอดส่องดูแลชุมชนของตนเอง และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ร่วมแสดงความคิดเห็น