ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ผอ.สบอ.13 แพร่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566 – 2580) แผนปฏิบัติราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายรัชฎา​ สุริย​กุล​ ณ​ อยุธยา​ อธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่านายนรินทร์ ประทวนชัย และ นางรุ่งนภา พัฒน์วิบูลย์ รองอธิบดีฯ นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่​ผู้​เกี่ยวข้อง​เข้าร่วม​ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


โดยมีการเสวนา “นโยบายเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนา ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน” โดยมีประเด็นอภิปราย ได้แก่ นโยบายที่ดินแห่งชาติ นโยบายทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นโยนายป่าไม้แห่งชาติ และนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กับการพัฒนาป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายดุลยฤทธิ์ หอมนาน ผู้อำนวยการกลุ่มแผนแม่บท สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม ในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเสวนา

นอกจากนั้นยังมีการบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : POCA) การบรรยายแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ มีการแบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ (Focus Group) เพื่อระดมสมอง อภิปราย วิเคราะห์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
CR.ทีมปชส.สบอ.13 (แพร่)

ร่วมแสดงความคิดเห็น