กองบิน 41 จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน

กองบิน 41 จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วมกองบิน 41 “We Say No” ประจำปี 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วมกองบิน 41 ภายใต้โครงการชื่อ “We Say No!” ประจำปี 2565 โดยมี ข้าราชการกองบิน 41 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน 41 โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการสัมมนา การสร้างความรู้ ความเข้าใจโทษของยาเสพติด และการส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจกับกำลังพลของกองบิน 41 ให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิดการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขเพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยวิถีแห่งหลักธรรม นอกจากนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการการจัดแสดงชุดตรวจหาสารเสพติด ด้วยอุปกรณ์พิเศษ (SABRE 5000) และการจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างในการปลูกเพาะชำกล้าไม้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น