รองพ่อเมืองลำปาง ลงพื้นที่ อ.สบปราบ

รองพ่อเมืองลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอสบปราบ


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางขจัดความยากจนแก่คนจนเป้าหมาย ใน 4 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนแบบบูรณาการในพื้นที่


โดยมีนายอำเภอสบปราบ คณะกรรมการ ศจพ.อ.สบปราบ ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง ร่วมให้ข้อมูลและรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมายของอำเภอสบปราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง แรงงานจังหวัดลำปาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมการตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 4 ครัวเรือน ได้แก่
1) นายเงิน อินมะโนวรรณ์ บ้านหนองวัวแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ตกเกณฑ์มิติรายได้ ในการติดตามให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้แก่

 • ศจพ.อ. สบปราบ กิ่งกาชาด อ.สบปราบ มอบถุงยังชีพ
 • ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยง มอบชุดเสื้อผ้า
 • ธนาคารธ.ก.ส มอบผ้าห่ม
  2) นางแก้วลา ตะนะ บ้านแม่กัวะใน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ตกเกณฑ์มิติรายได้ ในการติดตามให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้แก่
 • ศจพ.อ. สบปราบ ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง มอบตะกร้าปันสุข
 • สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.สบปราบ และสำนักงานเกษตร อ.สบปราบ มอบเมล็ดพันธุ์ผัก
 • พระอาจารย์เกียรติยศ พรหมปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านแก่น มอบเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายเดือนละ 300 บาท
 • พระปลัดทนงศักดิ์ ปัญญาพหุโล ในฐานะประธานกองทุนโรงศพบ้านนาไม้แดงให้การอนุเคราะห์ ดังนี้ยานพาหนะรับ-ส่ง ฟรี ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง, สนับสนุนที่นอนลมเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ, สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าอ้อมเป็นประจำทุกเดือน
 • อบต.แม่กัวะ สร้างบ้านให้ 1 หลัง แต่เนื่องจากจำนวนคนในครัวเรือนมากจึงได้ต่อเติมด้านข้างออกมาเพิ่มเติมและใช้เป็นที่พักรักษาตัวในปัจจุบัน
 • รพ.สต. แม่กัวะ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
 • ผู้ใหญ่ใจดีจากกรุงเทพฯ ส่งผ้าอ้อมมาให้เป็นประจำทุกเดือน
 • ธนาคารธ.ก.ส มอบผ้าห่ม
  3) นางดวง เต็มเปียง บ้านแม่กัวะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ตกเกณฑ์มิติรายได้ ในการติดตามให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้แก่
 • ศจพ.อ. สบปราบ กิ่งกาชาด อ.สบปราบ ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง มอบถุงยังชีพ และตะกร้าปันสุข
 • สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.สบปราบ และสำนักงานเกษตร อ.สบปราบ มอบเมล็ดพันธุ์ผัก
 • ศจพ.อ. สบปราบ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ผู้นำท้องถิ่น ทีมงาน อสม. จิตอาสาพัฒนาชุมชน ทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลี้ยง ให้การช่วยเหลือในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้าน และบริเวณบ้าน บริจาคที่นอนและผ้าห่ม รวมไปถึงให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย
 • พระปลัดทนงศักดิ์ ปัญญาพหุโล ให้การอนุเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกเดือน
 • ธนาคารธ.ก.ส มอบผ้าห่ม
  4) นางบัวนำ ชัยถาวรธรรม บ้านแม่กัวะใน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ตกเกณฑ์มิติด้านการศึกษา ในการติดตามให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้แก่
 • ศจพ.อ. สบปราบ ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง มอบไข่ไก่ และผ้าอ้อม
 • สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.สบปราบ และสำนักงานเกษตร อ.สบปราบ มอบเมล็ดพันธุ์ผัก
 • ทีม อสม. ติดตามให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
 • ธนาคารธ.ก.ส มอบผ้าห่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น