รางวัลพระราชทาน “ถุงมือแปลภาษา”

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายนรภัทร พรหมบุตร นายปริยะ เปรมอุทัย และนายปราน แดงสกุล นักเรียนผู้ทำโครงงาน เรื่อง “Sign It Loud ถุงมือแปลภาษา” ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ วังสระปทุม

ครูที่ปรึกษาพิเศษด้านเทคโนโลยี
คุณครูสรพงษ์ สมสอน
คุณครูสรวัฒน์ ยามสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น