กาชาดเชียงราย ตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางฯ พื้นที่ อ.เมือง และ อ.แม่ลาว

กาชาดเชียงราย ตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางฯ พื้นที่ อ.เมือง และ อ.แม่ลาว

วันที่ 27 มิ.ย. 65 เวลา 09.30 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 ร่วมกับ ปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ปกครองอำเภอแม่ลาว กิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว ส่วนท้องถิ่น และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย

ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่ลาว อำเภอละ 5 ราย ตามโครงการ “เหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ประจำปี 2565” เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ให้มีการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย สร้างความเสมอภาคในสังคม สร้างความอบอุ่นและกำลังใจกับกลุ่มเปราะบาง

ในโอกาสนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ผ้าห่ม นม ไข่ไก่ และเงินสด รายละ 3,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น