เชียงใหม่สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

เชียงใหม่สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

วันที่ 28 มิ.ย.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยจัดการสัมมนา ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน การระดมความคิดเห็น และการฝึกปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน ตลอดจนเพื่อให้มีแนวทางในการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น