สสว.ภาครัฐ เอกชน ส่งเสริม MSME ภาคเหนือ

สสว.ประชุมความร่วมมือภาครัฐ – เอกชน เร่งส่งเสริม MSME ในระดับพื้นที่ภาคเหนือ บุกตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เชิญผู้แทนส่วนราชการ เอกชน องค์กร สมาคม สมาพันธ์ ชมรมที่เกี่ยวข้องกับ MSME ประชุมแสวงหาความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ภาคเหนือ เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่ามากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท!!! ผ่าน www.thaismegp.com

วันวันที่ 28 มิ.ย.2565 นายมานิต จตุจริยพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. เป็นประธานเปิดการประชุมแสวงหาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้แทนส่วนราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา MSME ของภาคเหนือ มากกว่า 30 หน่วยงานเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ และออนกราวด์ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ และได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่ม MSME เป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ ผ่านระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) แต่ที่ผ่านมีผู้ประกอบการ เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้จำนวนน้อย ในปี 2565 สสว.จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ผู้ประกอบการ MSME ให้ได้รับทราบโอกาสและความต้องการของตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและพร้อมเข้าสู่ระบบ รวมทั้งการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ MSME ให้เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้จริง ทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯให้บรรลุผลสำเร็จ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการระดมความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของผู้ประกอบการ MSME พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ MSME ภายใต้โครงการฯดังกล่าว ให้มีความพร้อม สามารถเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่าน “THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” ทาง www.thaismegp.com ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ สสว. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่าย โดยกำหนดแต้มต่อสำหรับผู้ประกอบการ MSME ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไปได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาต่ำสุด และการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้เลือกจากผู้ประกอบการ MSME เป็นลำดับแรก อีกทั้งยังให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ MSME ที่มีสินค้าได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) สามารถเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดได้ร้อยละ 15 อีกด้วย

ในส่วนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม และการเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ MSME ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแบบ Hybrid Coaching

ผู้ประกอบการ MSME ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สามารถสอบถามข้อมูลได้ทาง Line official account: @thaisme-gp หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-105-4778 ต่อ 2005 มือถือ 082-450-2623 (คุณสุธานี) / 02-105-4778 ต่อ 2008 มือถือ 092-224-5634 (คุณอัญชลี).

ร่วมแสดงความคิดเห็น