พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 65,66-70

เทศบาลตำบลอุโมงค์ วางรากฐานการพัฒนาตำบลอย่างต่อเนื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2565) และ แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2566-2570)

วันนี้ (28 มิถุนายน 2565 ) ที่ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนจากทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตัวแทนประชาคม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 รวมทั้ง พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม และตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนภายในตำบลอุโมงค์ในอนาคตต่อไป โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาที่เสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น