ทม.แพร่ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน สู่นักปฏิบัติสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างเสริมศักยภาพผู้นำชุมชน แกนนำชุมชนด้านทักษะการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้านทักษะการวางแผนชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหา การสร้างความสามัคคี ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแพร่นครา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น