กองลูกเสือ เนตรนารี รร.เทพนารี ชนะเลิศ 8 ประเภท

กวาดเรียบ กองลูกเสือ เนตรนารี รร.เทพนารี ชนะเลิศ 8 ประเภท ประกวดระเบียบแถว เป็นตัวแทนจ.แพร่เข้าแข่งขันระดับประเทศ

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.รร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ เผยกับผู้สื่อข่าวว่า ได้รับ ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โตยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ ประจำปี 2565

โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองตี ในเรื่องการมีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำความพร้อมเพียงความสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งสร้างความเข้าโจ แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ การประกวดระเบียบแถวลูกเสื่อ เนตรนารี ที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีมาตรฐาน

ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัตแพร่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีในระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยปรับรูปแบบตามสถานการณ์การแพร่ระบาตของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019โดยให้สถานศึกษาอัดคลิปวีดีโอจัดส่งคลิปวีติโอเข้าร่วมการประกวดฯ ระดับจังหวัด และดำเนินการพิจารณาคัดเลือกคลิปวีดีโอกองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะเลิศการประกวดทั้งหมด 8 ประเภท เป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่ส่งให้สำนักการลูกเสือ ยวกาขาดและกิจการนักเรียน พิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ ต่อไป

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด ดังนี้

ประเภทที่ 1 ประเภทลูกเสือสำรอง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพนารีรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
ประเภทที่ 2 ประเภทเนตรนารีสำรอง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพนารี
ประเภทที่ 3 ประเภทลูกเสือสามัญ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพนารี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
ประเภทที่ 4 ประเภทเนตรนารีสามัญ รางวัลขนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพนารี
ประเภทที่ 5 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพนารี
ประเภทที่ 6 ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพนารี
ประเภทที่ 7 ประเภทลูกเสือวิสามัญ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพนารี
ประเภทที่ 8 ประเภทเนตรนารีวิสามัญ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพนารี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 5898นวยอดุล เทพกอมศึกษาธิการจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น