อบจ.แพร่ จัดอบรม “สร้างศิลป์สร้างสรรค์สร้างสุนทรียะสู่เวียงโกศัย”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดโครงการจัดกิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรม”สร้างศิลป์ สร้างสรรค์ สร้างสุนทรียะ สู่เวียงโกศัย” พร้อมด้วยนางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม,นายสุเมธ ผสมทอง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ,เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมซึ่งจัดดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โดยการดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากกลุ่มคนสร้างศิลป์จังหวัดแพร่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โดยมีนางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำวงดนตรี เพชร อบจ.แพร่ ร่วมให้ความสุข ความบันเทิง และสันทนาการ ในกิจกรรมด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น