นายกเหล่ากาชาด เปิดป้ายอาคารสำนักงานกิ่งกาชาด

นายกเหล่ากาชาดเปิดป้ายอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดพร้อมมอบจักรยานนักเรียนถิ่นธุรกันดารพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ณ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร วันที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 11.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตรแห่งใหม่ พร้อมด้วยนางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ซึ่งกิ่งกาขาดอำเภอห้างฉัตร ได้จัดสร้างและปรับปรุงเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน และเป็นสถานที่ดำเนินภารกิจสำคัญต่างๆ ของกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร ประกอบด้วย การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ตามพันธกิจ 8 ประการของสภากาชาดไทย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จนทำให้สำเร็จลุล่วงลุล่วงด้วยดี โดยมีนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร นางฐานิตา อุบลศรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร และคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร ร่วมให้การต้อนรับ
และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกึ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้ายฯ

โอกาสนี้ ได้ร่วมพิธีมอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จำนวน 20 คัน ตามโครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2565 ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ซึ่งมอบให้แก่ทุกกิ่งกาชาดอำเภอนำพิจารณาไปมอบให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน/มีบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน และกำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนยากจนได้เดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนยากจนให้ดีขึ้น ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี ตลอดจนได้ออกกำลังกายและสุขภาพพลานามัยแข็งแรง อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น