อบรมบริหารการจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง

อบจ.แพร่ อบรมบริหารการจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 3 รอบที่ 2
……….เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ( การจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 โดยมี นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิด
…………ในการจัดอยรมวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ การจัดทำผังน้ำระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำ เป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกันในระดับพื้นที่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้ที่มีความรู้เรื่องข้อมูลน้ำ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยผู้เชี่ยวชาญสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น