ทม.แพร่ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนฯ

ทม.แพร่ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการ นโยบายในการขับเคลื่อนวาระจังหวัด “เมืองแพร่ เมืองงาม” ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอ ทุกอำเภอ และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ของจังหวัดแพร่ โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น