พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

เมื่อวันพฤหสับดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนยศที่สูงขึ้นโดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 ทั้งนี้ มีนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น จำนวน 20 นาย โดยเลื่อนยศเป็นพันจ่าอากาศตรี จำนวน 19 คน และเป็นพันจ่าอากาศตรีหญิง จำนวน 1 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น