พิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2565

สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตรทุกชั้นปีของคณะฯ ได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ภายในพิธีตัวแทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ประกอบด้วย ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อครูบาอาจารย์ ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวให้โอวาทว่า พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพยอมรับนับถือต่อครูอาจารย์ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ พร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อาชีพของครูเปรียบดั่งเรือจ้างมีหน้าที่ส่งศิษย์ให้ไปถึงฝั่งแห่งความสำเร็จ แต่คำกล่าวนี้อาจจะถูกต้องเพียงแค่ครึ่งเดียว เพราะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผู้เรียนควรต้องให้ความร่วมมือกับครูผู้สอน มีความใฝ่ใจในการศึกษา เชื่อฟัง และ ขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เมื่อครูมีความพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้แจวเรือที่ดีแล้ว นักศึกษาต้องทำหน้าที่เป็นผู้โดยสารบนเรือที่ดีด้วย ก็จะช่วยครูพายเรือเพื่อไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ท้ายนี้ขอมอบความปรารถนาดีมายังศิษย์ที่รักทุกคน ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญทั้งทางกาย ใจ และสติปัญญา มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาวิชาความรู้ และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น