สูงเม่น ขับเคลื่อนกิจกรรม การปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการฯ

อ.สูงเม่น ขับเคลื่อนกิจกรรม การปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน (ระยะที่ 2)

สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.สูงเม่น จ.แพร่ นำโดย นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการ อ.สูงเม่น ขับเคลื่อนกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน (ผู้นำต้องทำก่อน) ในพื้นที่ บ้าน น.ส.จีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.สูงเม่น หมู่ที่ 2 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

โดยใช้เวลาว่างดำเนินการปลูกผักสวนครัว เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ความพอเพียงระดับครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดสารพิษต่างๆ พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย เป็นการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น