(มีคลิป) น่าน ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน จัดโครงการ ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่อาคารศูนย์บริการและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว (อาคารพญานาค) เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 65 พรรษา

ด้วยวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา


ซึ่ง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านได้ร่วมกับเทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ 2565 ขึ้น

โดยการออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการในกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของและด้อยโอกาส รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไป เพื่อควบคุมประชากรสุนัข-แมว ในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า โดยการ ผ่าตัด ทำหมัน เพื่อให้สัตว์ กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึง เพื่อให้เจ้าของสัตว์ และประชาชนโดทั่วไป ได้มีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สามารถระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ รวมถึงการปลูกจิตสำนึก “เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ” ให้กับประชาชน โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน และในเขตพื้นที่อำเภอภูเพียง นำสัตว์เลี้ยง มารับบริการในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น