กฟก. มอบเงิน เพื่อชำระหนี้แทนให้เกษตรกร อำเภอเวียงสา

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) มอบเงินเพื่อชำระหนี้แทนให้เกษตรกร อำเภอเวียงสา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา จังหวัดน่าน นางณัติกานต์ บุญเจริญ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สาขาจังหวัดน่าน และนายศุภฤกษ์ ฤกษ์วัฒนอำไพ ผู้แทนอนุกรรมการฯ จังหวัดน่าน ได้ร่วมมอบเงิน จำนวน 2,181,942.53 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 7 ราย แยกเป็นกรณีหนี้ที่ใช้บุคคลและหลักทรัพย์ค้ำประกัน จำนวน 2 ราย และหนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน 5 ราย โดยมี นางเยาวนุช วันเพ็ญ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบเงิน และได้ส่งมอบโฉนดที่ดิน จำนวนรวม 2 แปลง เนื้อที่ 9 ไร่ – งาน 27 ตารางวา ซึ่งเกษตรกรได้นำไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ฯ ให้หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สาขาจังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการโอนตามกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามขั้นตอน

โดยภายหลังจากได้รับการชำระหนี้แทนแล้ว เกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน (ที่ดิน) คืนกับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดน่าน ตามจำนวนเงินที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดน่าน ได้จ่ายชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้กับสหกรณ์ฯ ในระยะเวลาการผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 20 ปี โดยไม่มีค่าบริการหรือดอกเบี้ย และเกษตรกรต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้เกษตรกร สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 5 โทรศัพท์ 054-716426 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น