อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฏี แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง กฎหมายอื่นเกี่ยวข้อง และสร้างมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ บุคคลที่สนใจทั่วไป จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเกี่ยวข้องให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น