เชียงราย “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” 2565

จ.เชียงราย จัดกิจกรรม “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565

วันที่ 4 ก.ค. 65 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 จำนวน 29 ต้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนอันมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือเรียกกันตามภาษาปากว่า “จำพรรษา” การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา ซึ่งสมัยก่อนไฟฟ้ายังไม่มีใช้เหมือนดั่งปัจจุบัน ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันนำเทียนมาถวายแต่ก่อนถวายเป็นเทียนเล็กๆ ธรรมดา ต่อมาได้นำเทียนเล็กๆ มัดรวมกันคล้ายต้นกล้วยหรือลำไม้ไผ่ติดกับฐานที่เรียกกันว่า ต้นเทียนหรือต้นเทียนพรรษาและได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ จนเป็นเทียนพรรษาดั่งทุกวันนี้ รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชน จะได้บำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร หล่อเทียนพรรษา รักษาศีลเจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม อาทิ เทียนเข้าพรรษา หลอดไฟ และผ้าอาบน้ำฝน แก่พระสงฆ์ เพื่อใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา รวมถึงการงดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา

ภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ต่อมาประธานสงฆ์ได้หล่อเทียนพรรษา ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงราย แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงานหล่อเทียนพรรษา จำนวนทั้งสิ้น 29 ต้น

ทั้งนี้เชื่อกันว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ถือกันว่า จะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดี เจริญก้าวหน้าเหมือนดังแสงเทียนที่ส่องสว่าง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ปลูกฝังให้แก่เด็ก เยาวชน ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและเพื่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำกิจกรรมร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น