สัมมนาเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎผังเมืองรวม เชียงราย

อบจ.เชียงราย จัดสัมมนาเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎผังเมืองรวม จ.เชียงราย

วันที่ 4 ก.ค. 65 เวลา 09.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย มอบหมายให้ นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย ” ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานีเชียงราย โดยมีนายสมศักดิ์ ปรางค์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักช่าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ การประชุมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรช่าง ด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 144 แห่ง

ทั้งนี้ นายบรรเจิด ภูสมศรี กล่าวว่า อบจ.เชียงราย ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2562 และตาม พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาเมืองในพื้นที่ผังเมืองรวม เพื่อเตรียมพร้อมในการขยายตัวของเมืองเชียงรายในอนาคต สามารถพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองที่สามารถตอบสนองต่อแผ่นแม่บท สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น