(มีคลิป) เชียงราย เปิดงาน Kick off ตลาดส้มโอเวียงแก่นออนไลน์

เชียงราย เปิดงาน Kick off ตลาดส้มโอเวียงแก่นออนไลน์และปล่อยขบวนผลผลิต กระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ

วันที่ 4 ส.ค. 65 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Kick Off เปิดตลาดส้มโอเวียงแก่น ผ่านระบบ Online ปล่อยขบวนผลผลิตกระจายส้มโอสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย นายอำเภอเวียงแก่น หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นางสุชญา การงาน คลังจังหวัดเชียงราย ในนามคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเขียงราย และคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เนื่องด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย (คบจ. เชียงราย) ประกอบด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 15 หน่วยงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ ให้ได้รับการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาตนเองและองค์กรได้ตรงตามความต้องการ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยพบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโออำเภอเวียงแก่น เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดใหญ่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม รายได้หลักมาจากการส่งออกส้มโอไปยัง

ต่างประเทศ กลุ่มตลาดหลัก คือ จีนและยุโรป แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ส่งออกได้ยากขึ้น ประกอบกับส้มโอเวียงแก่นเป็นส้มโอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเน้นส่งออกเป็นหลัก ทำให้ไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของตลาดในประเทศ เกษตรกรต้องขาย ในราคาที่ถูกลง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงเป็นอย่างมาก

คบจ.เชียงราย จึงได้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นอำเภอ และระดับจังหวัด ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจาก ผลิตผลการเกษตร (ส้มโอ) อำเภอเวียงแก่น ซึ่งมีนายอำเภอเวียงแก่นเป็นประธานและคณะกรรมการ อาทิเช่น หน่วยงานในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เป็นต้น โดยคณะกรรมการมีแนวคิดในการแก้ปัญหาเป็นระบบห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเพืีอเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นแกนนำหลัก (เกษตรหัวขบวน) ในการขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรอีกประมาณ 200 ราย จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาช่องทางการตลาด SMEs Smart Farmer (New Gen) เชียงราย ซึ่งในโครงการฯ นี้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

กิจกรรมแรก จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้าง/พัฒนาช่องทางการตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถบริหารจัดการสินค้าในระบบได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่สอง การจัดงาน Kick Off เปิดตลาดส้มโอเวียงแก่น ผ่านระบบ Online ปล่อยขบวนผลผลิตส้มโอ จากอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย กระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ที่จัดขึ้นในวันนี้ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ คบจ.เชียงราย ยังได้บูรณาการร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตส้มโอสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น