โครงการ 45 ปี หมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ

โครงการ 45 ปี หมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการจัดงาน โครงการ 45 ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 โดยมี

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีเป็น รองประธานในพิธี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้กล่าวว่า หนึ่งในโครงการที่ได้พระราชทานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน คือ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ ซึ่งวันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่า 45 ปีที่ผ่านมา ผืนแผ่นดินนี้ คือ พระมหากรุณาธิคุณนี้ได้อำนวยประโยชน์ สร้างสุข พัฒนาชีวิต ได้อย่างยั่งยืน ความสำเร็จของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ เกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานทุกภาคส่วนรวม ทั้งประชาชน ที่ได้น้อมนําแนวทาง พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ที่สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม

นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า ในนามของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนราชการในพื้นที่ คณะทำงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานโครงการ 45 ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ น้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการสร้างงาน และส่งเสริมอาชีพต่อสาธารณชน ให้เป็นที่แพร่หลาย โดยการแสดงผลงานนิทรรศการของสมาชิกโครงการ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมพลังความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือกันของสมาชิกโครงการฯ และภาคีเครือข่าย

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรในรูปหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร โดยสมาชิกโครงการจะไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ดินที่เกษตรกรได้รับยังคงเป็นของโครงการ แต่สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้ การดำเนินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง และคณะทำงานต่างๆ มีอำนาจหน้าที่สนองแนวพระราชดำริ ในเรื่องการสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลบริหาร การจัดการของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ และกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ 45 ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 จัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของสมาชิกโครงการฯ ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ ที่สะท้อน ให้เห็นการดำเนินชีวิตของคนบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และบ้านตัวอย่างวิถีชีวิตตั้งเดิมของสมาชิกโครงการ

การแสดงของนักเรียนศูนย์เด็กเล็กสิรินธรบ้านสหกรณ์ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ และการแสดงดนตรีพื้นเมืองของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านสหกรณ์ กิจกรรมเวทีเสวนา “เรื่องเล่าวันวาน โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ ”และจัดการแข่งขันส้มตำลีลาของกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกโครงการ และชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น