โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

จังหวัดแพร่ ร่วมกับ เกษตรจังหวัดแพร่ “จัดงาน” โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านใหม่
(สมบัติทวีประชาสรรค์) หมู่ที่ 7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีนายปานศร ภมรคนธ์ นายอำเภอวังชิ้น กล่าวต้อนรับฯ และนายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ กิจกรรมการจัดงาน ตลอดทั้งการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการฯ และร่วมให้บริการแก่เกษตรกร มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการในจังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมาเข้ารับบริการด้านต่างๆ กว่า 200 ราย

ทั้งนี้โดยประธานในพิธีได้มีการมอบเกียรติบัตรสำหรับตัวแทนผู้สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 20 ราย และมอบพันธุ์ปลายี่สกเทศ 30,000 ตัว สำหรับตัวแทนผู้นำชุมชน จำนวน 5 ราย เพื่อนำไปปล่อยเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำสาธารณของชุมชน และร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึก โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 อีกทั้งเพื่อเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาทางด้านการเกษตร ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วน และเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการเกษตร ของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน (One Stop Service) สำหรับกิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการในวันนี้ ได้แก่ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งคลินิกดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วิจัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ตรวจสอบดินและปุ๋ย คลินิกข้าว ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่เกิดในข้าว การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าว การกำจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าวพันธุ์ดี การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ คลินิกพืช ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคและแมลง ศัตรูพืช วัชพืชการเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกค้าง วัตถุมีพิษทางการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ คลินิกปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ บริการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคปศุสัตว์ คลินิกประมง ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ำ การควบคุมโรคระบาดในสัตว์น้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ คลินิกสหกรณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ คลินิกบัญชี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ บริการให้คำ แนะนำการจัดทำบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน คลินิกกฎหมาย (สปก.) โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดแพร่ บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ คลินิกหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ แพร่ บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องหม่อนไหม ให้คำแนะนำวิธีการทำสบู่ไหม และคลินิกอื่นๆ เช่น คลินิกอารักขาพืช คลินิกพืชสวน คลินิกขยายพันธุ์พืช คลินิกเกษตรที่สูง คลินิกสาธารณสุข รวมไปถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธงฟ้า การจำหน่ายผลผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของอำเภอวังชิ้น รวมทั้งสินกว่า 32 หน่วยงาน และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการโครงการในพระราชดำริ และจุดลงนามถวายพระพร เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น