เสวนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นให้ภาคประชาชน ด้วยการสร้างให้ทุกภาคส่วน มีความเข้าใจ เรียนรู้ สามารถแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น และมีความรู้สึก เป็นเจ้าของร่วมกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมสิบล้านบุรี รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างให้ทุกภาคส่วน มีความเข้าใจ เรียนรู้ สามารถแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น และมีความรู้สึก เป็นเจ้าของร่วมกัน รวมทั้งให้ประชาชนได้มีบทบาทและหน้าที่ร่วมกันกับภาครัฐ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความคิดเห็น โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลปางหมู ร่วมเสวนา

ทั้งนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการโดยรัฐ ประกอบกับเครื่องมือและกลไกเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ ภาคส่วนอื่นในสังคมไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ เกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการของประชาชนกับการบริหารจัดการของรัฐ ซึ่งหนึ่งใน ปัญหาที่ดำรงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน คือ “ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินทับซ้อนระหว่าง หน่วยงานของรัฐและประชาชน” ซึ่งพื้นที่บางส่วนในตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอีกพื้นที่ ซึ่งประสบปัญหาใช้ประโยชน์ที่ดินทับซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน ดังนั้นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น