นายกสมคิด มอบรองธรณินทร์เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ

นายกสมคิด มอบรองธรณินทร์เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มอบหมายให้ นายธรณินทร์ เสนากลู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เป็นประธานเปิด โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

โดยการนำของอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่อำนวยการกำกับดูแล ในส่วนของ อว.ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตำบลร่องกาศ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น