(มีคลิป) น่าน จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่เฮือนฮังต่อ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 โดยนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และภาคีองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวน่าน เข้าร่วมการประชุม นางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย กล่าวว่า งานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อรับฟังแนวคิดและร่วมลงมือทำ โดยสมาคมฯ ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว จากการทำงานกับประชาคมน่าน ตลอด 1 ปี ได้รับความร่วมมือในการเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเห็นและดำเนินงานตามขั้นตอน วัด – ลด – ชดเชย – บอกต่อ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 4 แหล่งปล่อย คือ การเดินทาง ที่พัก อาหาร และขยะ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในการพัฒนาวิธีการคำนวณ เพื่อให้การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาคธุรกิจและประชาชน ได้กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อน ทั้งทางตรงและทางอ้อม การท่องเที่ยวที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จึงเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ต้องหันมาให้ความสำคัญ โดยการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เป็นกระบวนการและองค์ความรู้ที่จะเปลี่ยนภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ เตรียมความพร้อมให้กับชุมชนและธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างจุดเด่นและข้อได้เปรียบในตลาดท่องเที่ยวโลก ขณะเดียวกันก็ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น