มจร.วิทยาเขตแพร่ซ้อมรับปริญญาบัตร

มจร.วิทยาเขตแพร่ซ้อมรับปริญญาบัตร ปีนี้มีสาขานิติศาสตร์เพิ่ม

เมื่อวันที่26 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จัดพิธีเตรียมความพร้อม ซ้อมรับปริญญา
โดยมีพระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตแพร่ เมตตาเป็นประธานในพิธีและมอบปริญญาบัตรแก่เหล่าบัณฑิต ประจำปี 2565 ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝึกซ้อมในวันนี้จะเข้ารับปริญญา ประจำปี 2565 ที่มจร.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาในโอกาสต่อไป ประกอบด้วย

1.พุทธศาสนบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บรรพชิต 6 รูป คฤหัสถ์ 24 คน รวม 30 รูป/คน

2.ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา บรรพชิต 5 รูป คฤหัสถ์ 4คน
รวม 9 รูป/คน

3.ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ บรรพชิต 5 รูป คฤหัสถ์5 คน
รวม 10 รูป/คน

4.รัฐศาสตร์บัณฑิต บรรพชิต 19 รูป คฤหัสถ์ 24 คน รวม 43 รูป/คน

5.นิติศาสตร์บัณฑิต บรรพชิต 16 รูป คฤหัสถ์ 20 คน รวม 36 รูป/คน

ระดับปริญญาโทรัฐศาตรมหาบัณฑิต บรรพชิต 3 รูป คฤหัสถ์ 13 คน รวม 16 รูป/คนในปีนี้น่ายินดีมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ นับว่าเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญในปัจจุบันอีกสาขาหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น