แม่สรวย ขับเคลื่อน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ยั่งยืน ( Sustainable Village)

อ.แม่สรวย ขับเคลื่อน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ยั่งยืน ( Sustainable Village)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอำเภอแม่สรวย และกล่าวบรรยายการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ตามบริบทของพื้นที่ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสังคม ในเรื่องคน สถานะบุคคล การศึกษา ที่อยู่อาศัย สาธารณสุข กลุ่มเปราะบางทางสังคม ยาเสพติด ครอบครัว ศาสนา
มิติด้านเศรษฐกิจ ในเรื่องการมีอาชีพและรายได้ โดยเฉพาะ การเกษตรกรรม

และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การแก้ไขไฟป่าหมอกควัน, การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นแนวกันไฟเปียก/ป่าเปียก,การสร้างป่าต้นน้ำ, ป่า 5 ระดับ, ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, สร้างป่า สร้างรายได้, ป่าชุมชน และการจัดการ ป่าไม้ ดิน น้ำ

โดยมีเป้าหมายคณะทำงานระดับพื้นที่ในหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ได้แก่ 1.บ้านร้องบง ม.2 ต. เจดีย์หลวง, 2.บ้านผาต้าย ม.20 ต.ท่าก๊อ
3.บ้านห้วยหญ้าไซ ม.9 ต.ป่าแดด, 4.บ้านปางกลาง ม.4 ต.แม่พริก, 5.บ้านตีนดอย ม.8 ต.แม่สรวย,
6.บ้านมังกาล่า ม.22 ต. วาวี, 7.บ้านป่าหวาย ม.2 ต. ศรีถ้อยและ8. หมู่บ้านนำร่องศูนย์เรียนรู้ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 21 ตำบลท่าก๊อ หมู่บ้านละ 10 คน รวมทั้งหมด 80 คน

พร้อมทั้งมีการอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่, เศรษฐกิจพอเพียง, โคกหนองนาโมเดล, การปลูกป่า 5 ระดับ, ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, ป่าชุมชน, การปลูกพืชอินทรีย์ รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติในการจัดทำสบู่, ยาสระผม, น้ำยาล้างจาน เพื่อใช้ในครัวเรือน และการฝึกทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น