วท.แพร่ร่วมสถาบันอาชีวะ จัดโครงการ “สานฝัน อาสา พี่ช่วยน้อง”

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 มิ.ย.66 ณ โรงเรียนวัดตอนิมิตร (สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ “สานฝัน อาสา พี่ช่วยน้อง” ประจำปี 2566 โดยมี นายพรชัย สว่างทิศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมีผู้บริหารววิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ คณะครูประจำรายวิชา คณะครู-นักเรียน ร.ร.วัดตอนิมิตร ร่วมพิธีเปิด

การจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม จำนวน 89 คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 35 คน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 36 คน และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 3 คน และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จำนวน 15 คน ซึ่งจะร่วมทำกิจกรรมทาสีอาคารเรียน อาคารห้องสมุดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา 2 วัน คือวันที่ 13 มิ.ย.66 และวันที่ 15 มิ.ย.66

สำหรับ ร.ร.วัดตอนิมิตร (สิทธิราษฎร์รังสรรค์) มี น.ส.มัตยา บุตรแก้ว เป็นผอ.โรงเรียนและคณะครู เป็นผู้หญิงทั้งหมด ทางวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสาธารณะ เสริมสร้างค่านิยมทัศนคติและความประพฤติที่พึงประสงค์ ช่วยขัดเกลาจิตใจของนักเรียน นักศึกษาให้มีความเมตตา กรุณา มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทำให้คนในสังคมมีความเอื้ออาทรต่อกัน เกิดความรักความสามัคคี อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข.

ร่วมแสดงความคิดเห็น