ติดตามความคืบหน้าการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม

ป.ป.ส. ร่วมกับ 20 หน่วยงาน ติดตามความคืบหน้า
การขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม

วันที่ 19 มิ.ย. 2566 เมื่อเวลา 09.30 น. นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน เร่งรัด ส่งเสริมและสนับสนุนการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอางที่ผลิตจากพืชกระท่อม ครั้งที่ 1/2566  โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 50 ราย ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยการใช้ประโยชน์พืชกระท่อม คือ เรื่องที่ 1 การทดสอบความเป็นพิษแบบเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อมด้วยน้ำในหนูแรท นำเสนอโดย ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และ เรื่องที่ 2 ความคืบหน้าโครงการวิจัยพัฒนาพืชกระท่อมเพื่อใช้ในทางการแพทย์ (บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด) นำเสนอโดย ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ซึ่งผลการทดลองพบว่า เรื่องที่ 1 หนูทดลองที่ได้รับสารสกัดใบกระท่อมด้วยน้ำติดต่อกันเป็นเวลา 90 วัน ไม่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพหรือมีอาการผิดปกติ รวมถึงไม่พบการตาย และ เรื่องที่ 2 ยาที่พัฒนาจากพืชกระท่อมสามารถใช้บำบัดรักษาสัตว์ทดลองที่ถูกทำให้ติดสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า,ไอซ์) โดยสามารถลดความอยากใช้ยาเสพติดและลดอาการซึมเศร้าจากการขาดยาเสพติดได้

โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะนำไปใช้เป็นข้อมูลมาตรฐานกลางของประเทศที่มีค่าการกำหนดสารไมทราไจนีนในผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อมที่สูงกว่าปัจจุบัน (ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 0.2 มิลลิกรัมต่อหน่วย)  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม และเชื่อมโยงกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชกระท่อมในอนาคตอันใกล้ และนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการต่อยอดการนำพืชกระท่อมพัฒนาเป็นยารักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 

การประชุมยังร่วมกันหารือถึงผลการพิจารณากำหนด อัตราภาษีศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออกพืชกระท่อม (พิกัดศุลกากรของกระท่อม) ซึ่งปัจจุบันได้มีการกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันจะเป็นประโยชน์ในการ นำเข้า-ส่งออก พืชกระท่อมต่อไป รวมถึงแผนการดำเนินงานระยะถัดไปเกี่ยวกับพืชกระท่อม ซึ่งมีผู้เสนอแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตใบกระท่อม (ต้นน้ำ) กลุ่มที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปใบกระท่อมขั้นต้น (กลางน้ำ) กลุ่มที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อมและการตลาด (ปลายน้ำ) และกลุ่มที่ 4 กลุ่มวิจัย พัฒนา และกำกับควบคุมมาตรฐานสินค้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น