ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข

กรมอนามัย ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะ Country Coordinator ของ ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ประเทศไทย และ ดร. จิตติมา รอดสวาสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข (ASEAN Senior Officials’ Meeting on Health Development หรือ SOMHD) ครั้งที่ 17 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิชรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมกับผู้แทนจากกรมต่างๆ ที่รับผิดชอบแผนงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 แผนงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


         
นายแพทย์สราวุฒิ กล่าวต่อไปว่า การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ค.ศ. 2021-2025 ภายใต้การพัฒนาสาธารณสุขอาเซียนใน 4 แผนงาน ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมวิถีชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ 2) ต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพ 3) สร้างเสริมระบบสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ และ 4) การส่งเสริมอาหารปลอดภัย โดยนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะ Country Coordinator ของ ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ประเทศไทย ได้รับฟังการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงาน ซึ่งมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนภายใต้แผนปฏิบัติการ ค.ศ. 2021-2025รวมทั้งเป็นผู้แทนประเทศไทยในการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของ “ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม” (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI)

ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก (Lead Country) และมีการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ เมื่อคราวประชุม ASEAN Summit ในปี 2562 ที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน โดยนายแพทย์สราวุฒิได้นำเสนอถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนรับทราบ เช่น การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ACAI ทั้งสิ้น 8 ครั้งนับตั้งแต่มีการจัดตั้งศูนย์ฯ การจัดประกวดโลโก้ของ ACAI และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของ ACAI เป็นต้น ปัจจุบันสถานะการดำเนินงานของศูนย์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อตกลงในการบริหารงานของศูนย์ ACAIกับประเทศไทย ในฐานะเป็นที่ตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว
        
  “ทั้งนี้ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพและประธานการประชุม มีวาระครั้งละ 2 ปี” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น