ประชุม ศจพ.จ. เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน

รองผวจ.แพร่ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมศจพ.จ. เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน การประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแพร่

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และองค์กรภาคีเครือข่ายการพัฒนาด้านต่างๆ เข้าร่วมการประชุมกว่า 40 หน่วยงาน นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ซึ่งจังหวัดแพร่ มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ครัวเรือน TPMAP ปี 65 ระยะ 2 (ThaiQM) จำนวน 6,619 ครัวเรือน และ 2)ครัวเรือน TPMAP ปี 2566 ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 313 ครัวเรือน คร.เหล่านี้ตกเกณฑ์ตัวชี้วัด ใน 4 มิติปัญหา ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ ,มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ , มิติที่ 3 ด้านการศึกษา และ มิติที่ 4 ด้านรายได้ โดยในวันนี้ได้มีการส่งมอบรายชื่อครัวเรือนเป้าหมายซึ่งได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขแล้ว เพื่อให้ทุกหน่วยงานจะได้มีการบูรณาการเข้าช่วยเหลือ ตามนโยบาย“รวมพลังคนแพร่ แก้จน” ให้ครบทุกครัวเรือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น