ทีมปศุสัตว์อ.หนองม่วงไข่ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ทีมปศุสัตว์อ.หนองม่วงไข่ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮมรายิกเซปทิซีเมีย

โดยทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 น. สพ.ญ.ปิยะวดี นุ่มนวล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงไข่ สพ.ญ.กวินันท์ อนุกุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นายณัชพล มั่นเหมาะ เจ้าพนักงานสัตวบาล นางสาวทิวาพร ดอนศิลา พนักงานเฝ้าระวังโรคฯ และนางสาวแพรพลอย ธนพลเดชาพิศุทธ์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม และได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮมรายิกเซปทิซีเมีย และได้ทำกิจกรรมพ้นยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มโคเนื้อ ในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่

ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮมรายิกเซปทิซีเมีย และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำลายเชื้อและควบคุมโรค และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคแก่เกษตรกร จากการตรวจเยี่ยมได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น