(มีคลิป) นายก ทม.น่าน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ตามโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ อาคารสิริเวชรักษ์ชั้น 5 โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยมี นายวสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน เป็นประธาน พญ.กันต์ฤทัย แก้วมีสุข หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม กล่าวรายงาน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ”การสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน” (japanese pinata)

(japanese pinata) ปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน เป็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกเพศทุกวัย ข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของประชาชน อำเภอเมืองน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2565 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และเมื่อจำแนกประเภทรถ พบว่ารถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จำแนกตามช่วงอายุพบว่าผู้ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเด็กเยาวชนและช่วงวัยทำงาน และในปัจจุบันจังหวัดน่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้สูง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน อำเภอเมืองน่าน ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ และปลูกฝังทัศนคติการใช้รถใช้ถนนให้แก่แกนนำชุมชน ตลอดจนเพื่อให้ชุมชนมีการสำรวจจุดเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน และจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วม ระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เครือข่ายคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ประธานชุมชน ประธาน อสม. และแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน และตำบลผาสิงห์ รวมทั้งสิ้น 120 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น