ประชุมประจำเดือน ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละกองและสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งมอบนโยบายข้อสั่งการของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ อีกทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับภารกิจของเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น